Scroll Top

Adatkezelési tájékoztató

Az EQtuning Consulting – Halász Ágnes (székhelye: 1022 Budapest, Fillér utca 51., adószám: 68815529-1-41, képviseli: Halász Ágnes), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tréningek, workshopok szervezésével kapcsolatban kezeli a megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) személyes adatait, kizárólag az igénybe vett szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Megrendelő fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1022 Budapest, Fillér utca 51.

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon: +36 30 467 1624
E-mail: hello@eqtuning.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fenti tevékenységek vonatkozásában – külön nyilatkozattal – kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő, hírlevélre feliratkozók

Az adatgyűjtés célja:

készségfejlesztő szolgáltatások nyújtása
szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számlázás
hírlevél kiküldése
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli. A hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Megrendelőről profilt nem alkot.

Adatkezeléssel összefüggésben a Megrendelőt megillető jogok:
A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. A Megrendelő kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli a Megrendelő személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.
A Megrendelő meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.
A Megrendelő jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.
Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.
Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Megrendelő a jogait a következő módokon érvényesítheti:
Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

Ha a Megrendelő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Adatvédelmi beállítások
Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészőjén keresztül információkat tárolhat bizonyos szolgáltatásokból, általában cookie-k formájában. Itt módosíthatja adatvédelmi beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos típusú cookie-k blokkolása hatással lehet a webhelyünkön és az általunk kínált szolgáltatásokra gyakorolt ​​élményére.